Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
poniedziałek - piątek:  9 - 17,
sobota: nieczynne 

Masz pytanie? Dzwoń!
tel: 22 - 299- 43 - 19
tel: 509 - 808 - 638
opłata za zwykłe połączenie w/g stawek operatora.

lub napisz e-mail:
sklep@lazienki-online.pl

Promocje
HansGrohe Logis zestaw podtynkowy bidette 5205301ED
HansGrohe Logis zestaw podtynkowy bidette 5205301ED
1 342,00 zł 1 197,00 zł
szt
Kludi Zenta komplet wannowy podtynkowy z napełnianiem KZZ0700
Kludi Zenta komplet wannowy podtynkowy z napełnianiem KZZ0700
2 330,00 zł 1 789,00 zł
szt
Klud Trendo Star bateria zlewozmywakowa 339740575
Klud Trendo Star bateria zlewozmywakowa 339740575
565,00 zł 394,00 zł
szt
Novellini Elysium Custom odpływ liniowy 1000 mm CST0100-K
Novellini Elysium Custom odpływ liniowy 1000 mm CST0100-K
1 501,00 zł 1 220,00 zł
szt
Kludi Bozz komplet wannowy podtynkowy KBW002
Kludi Bozz komplet wannowy podtynkowy KBW002
1 308,00 zł 1 149,00 zł
szt
Grohe Eurosmart bateria zlewozmywakowa 33281002
Grohe Eurosmart bateria zlewozmywakowa 33281002
394,00 zł 299,00 zł
szt
Kludi Bozz zestaw prysznicowy podtynkowy z deszczownicą KBP100ED
Kludi Bozz zestaw prysznicowy podtynkowy z deszczownicą KBP100ED
1 687,00 zł 1 398,00 zł
szt

 Sanswiss

Novellini Autoryzowany E-Partner

 • ViFfesh
 • Paffoni Ringo Black

  Paffoni Ringo       

   

   

  armatura w kolorze czarny mat       

 • Huppe Aura Elegance
 • Wannowe komplety podtynkowe

  z deszczownicą

Gwarancja Elita

WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY ELITA Sp. z o. o.

§ 1


1. Niniejsza Karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 577-581, Dz. U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póź. zm.)
2. Korzystanie przez Kupującego z niniejszej gwarancji nie jest przymusowe i może wynikać tylko i wyłącznie z woli Kupującego. Kupujący alternatywnie może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Gwarantem realizującym roszczenia gwarancyjne jest ELITA Sp. z o. o. mająca siedzibę 82-400 Sztumskie Pole, ul. Żeromskiego 32, posiadająca nr NIP: 5791782667, REGON: 191670703, KRS: 0000058866. Adres e-mail: sekretariat@elitameble.pl, telefon: 55 277 20 82-83, fax 55 277 22 12
4. Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku nieudowodnienia przez Kupującego nabycia wyrobów Gwaranta poprzez okazania dowodu sprzedaży wystawionego przez Sprzedawcę (faktura, paragon, itp.) lub w każdy inny sposób prawem dozwolony, umożliwiający ustalenie pochodzenia wyrobu od Gwaranta, daty zakupu oraz okresu gwarancji.

§ 2

1. Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie produktów na które udzielono gwarancji pod warunkiem prawidłowego używania wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji w oparciu o zawarte w Karcie wytyczne.
2. Gwarant zapewnia, że w szczególności ponosić będzie odpowiedzialność w przypadkach występowania następujących wad: wady konstrukcyjne wyrobu, wady materiału tkwiące w rzeczy, usterki wykonawcze wyrobu.

§ 3

1. Okres gwarancji odpowiada terminowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi i wynosi 24 miesiące od dnia wydania Kupującemu przedmiotu zakupu.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
3. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant dokonywać będzie naprawy rzeczy lub według swojego uznania dokona jej wymiany na nową z zastrzeżeniem dalszej treści Karty gwarancyjnej.

§ 4

1. W razie wystąpienia wad w wyrobie, Kupujący obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy, bądź bezpośrednio Gwaranta, w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego lub w każdy inny sposób prawem dozwolony, zawierającego dokładny opis wady. Reklamacja może zostać złożona przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gwaranta www.elitameble.pl. W sytuacji zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Gwaranta Kupujący może przesłać zgłoszenie na adres reklamacje@elitameble.pl. Aby wyeliminować wszelkie wątpliwości Kupujący zobowiązany jest jednocześnie do wskazania w zgłoszeniu, czy zgłasza reklamację w reżimie gwarancji, czy też z innego tytułu.
2. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta albo też uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zgłoszeniu reklamacji. W sytuacjach wyjątkowych tj. gdy wymagane będzie dokonanie specjalistycznej ekspertyzy potwierdzającej wadliwość zakupionego wyrobu termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 7 dni, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.

§ 5

1. W przypadku, gdy wada wyrobu stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej. Wymienione części zamienne staja się własnością Gwaranta i nie podlegają zwrotowi reklamującemu wady.
2. Kupujący zobowiązany jest do wydania wyrobu albo jego części składowych, na które zgłoszono reklamację i dostarczenia ich do siedziby Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć wyrób lub dostarczane części składowe wyrobu celem uniknięcia uszkodzeń podczas transportu. Koszty dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy pokrywa Gwarant.
3. Wyrób dostarczany do Sprzedawcy w ramach zgłoszonej reklamacji powinien odpowiadać podstawowym zasadom higieny.
4. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych.
5. Odmowa wydania wyrobu (jego części) do naprawy lub wymiany w warunkach fabrycznych, oznaczać będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.

§ 6

W przypadku gdy wada jest nieusuwalna lub jej usuniecie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi:
1. według wyboru Gwaranta przez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju, bądź poprzez zapłatę Kupującemu kwoty odpowiadającej cenie sprzedaży wadliwego wyrobu za jednoczesnym wydaniem w ramach ekwiwalentności świadczeń Gwarantowi przez Kupującego wadliwego wyrobu (odstąpienie od umowy sprzedaży).
2. za zgodą Kupującego przez obniżenie ceny wyrobu w wysokości adekwatnej do wady, utraty walorów funkcjonalnych oraz estetycznych wyrobu.

§ 7

Każdorazowa wymiana wyrobu na nowy lub dokonanie istotnej naprawy wyrobu skutkuje udzieleniem nowej gwarancji z terminem obowiązywania zgodnie z zapisem wynikającym z treści § 3 liczonym od dnia przekazania nowego wyrobu Kupującemu lub dokonania istotnej naprawy. Jeżeli Gwarant wymienił część wyrobu zapis powyższy stosuje się odpowiednio do rzeczy wymienionej. W sytuacji takiej Kupujący otrzyma od Gwaranta pisemne potwierdzenie daty dokonania wymiany wyrobu na nowy lub jej istotnej naprawy.

§ 8

1. Wykonanie obowiązków i uprawnień gwarancyjnych może następować na żądanie Kupującego przez wymianę wadliwego wyrobu na inny, tego samego typu, wolny od wad tylko w przypadkach, gdy wykonanie obowiązków gwarancyjnych, z winy Gwaranta, nie nastąpiło w terminie określonym w treści niniejszej Karty gwarancyjnej tj. w § 9. Warunkiem jednakże takiego roszczenia musi być pozostawanie wyrobu określonego typu i wzoru w produkcji i ofercie handlowej Gwaranta.
2. Gwarant może zwolnić się z obowiązku wskazanego w pkt. 1 przez zapłatę Kupującemu kwoty odpowiadającej cenie sprzedaży wyrobu (odstąpienie od umowy sprzedaży). W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do wydania i przeniesienia własności wyrobu na rzecz Gwaranta.

§ 9

Gwarant dołoży starania aby obowiązki gwarancyjne zostały wykonane w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia wyrobu przez Kupującego do siedziby Sprzedawcy. Gwarant może skrócić wskazany termin do niezbędnego minimum pozwalającego na załatwienie reklamacji. Zwrot naprawionego wyrobu lub dostarczenie nowych elementów wyrobu lub całego nowego wyrobu w ramach wymiany zostanie zrealizowany do siedziby Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest do ich odbioru z siedziby Sprzedawcy na koszt Gwaranta.

§ 10

1. Opóźnienie w wykonaniu obowiązków Gwaranta nie zachodzi, jeżeli Przedstawiciel Gwaranta zgłosił gotowość do wykonania obowiązków gwarancyjnych, lecz nie mógł ich wykonać z przyczyn tkwiących po stronie Kupującego. Gwarant zobowiązany będzie na pisemny wniosek Kupującego do jednokrotnego ponowienia przystąpienia do wykonania obowiązków gwarancyjnych, z zastrzeżeniem, że bieg terminów wykonania obowiązków gwarancyjnych rozpocznie się od daty doręczenia takiego wniosku Gwarantowi.
2. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi wykonanie przez Gwaranta obowiązków gwarancyjnych oznaczać to będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się roszczeń z tytułu gwarancji.
3. W razie wątpliwości poczytuje się, że termin przystąpienia do wykonania obowiązków gwarancyjnych został z Kupującym uzgodniony jeżeli co najmniej na dwa dni wcześniej Kupujący zostanie zawiadomiony o terminie przez Gwaranta, w formie pisemnej (list polecony - w tym pozostawione awizo, telegram, fax, poczta elektroniczna) lub telefonicznie.
4. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji roszczenia reklamacyjnego wskazanego w treści § 9 o kolejne 14 dni w następujących sytuacjach: - występowanie we wskazanym terminie świąt państwowych i kościelnych mających wpływ na działalność Gwaranta (przerwy w pracy) - występowania niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Gwaranta, w tym zawiei, powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych różnego rodzaju (deszcz, śnieżyce), wichur, znaczących spadków temperatury zewnętrznej itp. - występowania niezależnych od Gwaranta awarii technicznych, w tym awarii środków transportu wykorzystywanych do realizacji roszczenia reklamacyjnego.
5. W sytuacji wskazanej w ust. 4 Gwarant zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej (list polecony - w tym pozostawione awizo, telegram, fax, poczta elektroniczna) lub telefonicznie.

§ 11

Postanowienia niniejszej karty gwarancyjnej nie wyłączają, nie ograniczają oraz nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 12

Gwarancją niniejszą nie są objęte:
1. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego, nieostrożnego używania, przewozu i przenoszenia towaru, które powodują powstanie uszkodzeń mechanicznych gdy wyrób został przekazany Kupującemu (zgodnie z treścią art. 548 Kodeksu cywilnego).
2. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z zasadami używania przechowywania i konserwacji towaru, działania wilgoci, silnego ogrzewania (wysokich temperatur), stosowania niewłaściwych środków konserwujących, itp.
3. uszkodzenia wynikające z przeróbki lub naprawy towaru wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie przez warsztat nie będący autoryzowanym.
4. jakiekolwiek konsekwencje działania z premedytacją naruszające warunki zawartej pomiędzy stronami umowy, w tym niedbalstwo użytkownika mające wpływ na możliwość powstania wady.
5. wady i uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do zasad użytkowania mebli i konserwacji zawartych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.
6. wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszej Karty gwarancyjnej.

§ 13

Zgłoszenie reklamacji w trybie gwarancji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na warunki niniejszej Karty gwarancyjnej.

§ 14

Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, ulepszeń i modyfikacji technicznych mających na celu poprawę walorów użytkowych w wyrobach podlegających roszczeniom gwarancyjnym.

ZASADY UŻYTKOWANIA WYROBÓW

1. Wyroby oferowane przez Elita Sp. z o. o. powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, w pomieszczeniach zamkniętych ze sprawnie działającą wentylacją i odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Elementy przeznaczone do samodzielnego montażu należy montować zgodnie z załączoną instrukcją dostarczoną wraz z wyrobem.
3. Wyroby powinny być należycie wypoziomowane według wytycznych zawartych w załączonych instrukcjach. Kołki montażowe wymagane przy montażu a nie dostarczone przez producenta należy dobierać odpowiednio do wagi elementu oraz materiału z jakiego wykonano powierzchnię nośną (ścianę). Czynności montażowe wykonywane samodzielnie przez Kupującego w całości obciążają pod względem kosztu i ryzyka montującego.
4. Wszelkie elementy powinny być dokładnie sprawdzone przed montażem. W przypadku jakichkolwiek wad elementy te nie powinny być montowane lecz zgłoszone do Gwaranta jako reklamacja.
5. Poszczególne wyroby mogą różnić się wybarwieniem i strukturą. Powyższe dotyczy także szkła i ceramiki, co spowodowane może być poprzez grubość, wielkość, rodzaj zastosowanego szkła lub ceramiki. Porowatość szkła jest różna m.in. w zależności od technologii cięcia, co nie jest traktowane jako wada wyrobu. Tym samym także nierówności w masie szklanej lub ceramicznej przy odpływach nie są traktowane jako wada albowiem wynikają z procesów technologicznych i nie wpływają na wartości użytkowe wyrobu. Tolerancja od podanych przez Gwaranta wymiarów wyrobów może wynosić w zakresie grubości +/- 1 mm, w zakresie szerokości, głębokości, wysokości: +/- 5 mm.
6. Do umywalek szklanych zaleca się stosowanie zaworów spustowych niezamykanych mając na uwadze brak przelewu w wyrobie.
7. Zaleca się stosowanie fugi sylikonowej na połączeniu mebli i umywalki zabezpieczającej przed niekorzystnym działaniem wody oraz wilgoci panującej w powietrzu.
8. Kategorycznie zabrania się kontaktu mebli z:
- wysokimi temperaturami
- bezpośrednim działaniem wody i pary wodnej
- rozpuszczalnikami i innymi środkami agresywnymi chemicznie
- ostrymi oraz szorstkimi elementami pozostałego wyposażenia pomieszczenia w którym umiejscowiono wyrób
9. Wykonanie wszelkie podłączeń elektrycznych należy zlecić osobie posiadającej wymagane kwalifikacje. Niewłaściwe podłączenie urządzeń elektrycznych może spowodować ich niewłaściwe działanie a także może być powodem kalectwa lub śmierci.

ZASADY KONSERWACJI WYROBÓW

1. Meble należy czyścić suchą lub lekko wilgotną tkaniną, po czym czyszczoną powierzchnię należy wytrzeć do sucha nie pozostawiając na niej wilgoci.
2. Do czyszczenia dopuszcza się stosowanie łagodnych środków dostępnych w handlu z przeznaczeniem do czyszczenia mebli pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia braku ich negatywnego działania na niewidocznej powierzchni wyrobu (np. wnętrze szafki).
3. Przy produkcji mebli stosuje się materiały chłonne dlatego w przypadku zalania mebla wodą należy wyrób niezwłocznie osuszyć aby nie dopuścić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń.
4. Do czyszczenia wszelkich elementów szklanych lub ceramicznych używać środków przeznaczonych do tego typu wyrobów. Nie wolno używać do czyszczenia ostrych przedmiotów, mleczek i past czyszczących ściernych oraz polerujących. Dodatkowo poleca się raz na 6 miesięcy zabezpieczać wskazane powierzchnie środkami do szkła zmniejszającymi przyczepność wody (np. HG Impregnat Łazienkowy). Unikać kontaktu elementów szklanych i ceramicznych z wodą o temperaturze przekraczającej 60 stopni Celsjusza

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl